Všeobecné obchodní podmínky Golda.io

Cena zlata (19.07.24 10:26) 2467,38 USD/ozt 57346,63 Kč/ozt 1843,74 Kč/g nákup 1880,61 Kč/g prodej 1806,86 Kč/g

1. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Capital Consultant s.r.o., IČO: 271 54 891, se sídlem Na Žertvách 2230/44, Praha 8, PSČ 180 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100448, (dále jen „prodávající“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a druhé strany (dále jen „kupující“) vznikající mezi prodávajícím a kupujícím (dále společně také jen „smluvní strany“) na základě kupních smluv uzavřených v souvislosti s prodejem zlata, a to zejména stanovení podmínek jejich koupě, dodání, skladování a poskytování dalších souvisejících služeb, a definují právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním mezi prodávajícím a kupujícím, jehož cílem je uzavření takové kupní smlouvy (dále jen „VOP“).

Zlatem se pro účely těchto VOP rozumí investiční slitky, investiční mince a další produkty investičního zlata, které k prodeji nabízí prodávající skrze svůj přístup na mezinárodní trh se zlatem.

2. Proces uzavření kupní smlouvy

Kupující při registraci uvede své celé jméno, emailovou adresu a číslo bankovního účtu vedeného v českých korunách, které bude používat na platby a výběry. Emailem kupující potvrdí funkčnost emailové adresy a tím její způsobilost k písemné komunikaci. Dále bude vyzván k souhlasu s VOP a k prokázání totožnosti pro účely zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz zasláním kopií

a) obou částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje příslušné fyzické osoby, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti

b) dokladu potvrzujícího existenci účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce (typicky potvrzení z banky o provedení jakékoliv transakce, nebo výpis z účtu se zakrytými částkami)

Prodávající za prostředky v Kč zaslané z účtu kupujícího (dále jen „vklad“) v nejbližší pracovní den nakoupí americké dolary a poté za americké dolary nakoupí zlato (dále jen „směna“). Pokud budou prostředky kupujícího připsány do 9:30, ještě týž pracovní den mezi 16:00 a 17:00 proběhne tato směna.

Peněžní prostředky kupujícího nepřechází do vlastnictví prodávajícího, který je pouze jejich správcem. Vlastnické právo ke zlatu přechází na kupujícího okamžikem vypořádání směny na trhu.

Pokud si kupující nastavil trvalý platební příkaz, probíhá proces opakovaně podle stejného postupu.

Pomocí formuláře po přihlášení na svém účtu kupující dává příkaz k prodeji zlata (dále jen „výběr“). V nejbližší pracovní den prodávající prodá požadované množství zlata kupujícího, za které obdrží americké dolary, které poté prodá a obdrží české koruny (dále jen „směna“). Pokud kupující zadá příkaz do 9:30, ještě týž pracovní den mezi 16:00 a 17:00 proběhne tato směna. Prodávající poté, co obdrží od protistrany na trhu odpovídající částku za prodej zlata v Kč, odešle ji na účet kupujícího.

V případě, že z důvodů například technických na straně prodávajícího či velkoobchodního trhu, nebude možné provést směnu, nebude požadavek kupujícího vypořádán ve výše uvedeném termínu a bude vypořádán dodatečně v nejbližším možném termínu.

Prodávající provádí transakci pro kupujícího za nejlepší dostupnou cenu, která je mu k dispozici na vysoce likvidním měnovém a komoditním trhu. Za tuto službu náleží prodávajícímu odměna v % (uvedeno v aplikaci) z výše vkladu či výběru.

Směnu, její výši a cenu, uvidí kupující po přihlášení na vašem účtu a potvrzení dostane emailem.

3. Úschova

Veškeré nakoupené zlato je uschováno prodávajícím pro kupujícího ve fyzické podobě v certifikovaném, pojištěném a auditovaném trezoru. Fyzické dodání zlata není možné.

Ve svém účtu může kupující sledovat, jak se vyvíjí hodnota jím uschovaného zlata. Hodnota bude aktualizována každý den mezi 16:00 a 17:00.

Za úschovu zlata náleží prodávajícímu % odměna z uschovaného objemu zlata. Procentní odměna je uvedena v aplikaci v ročním vyjádření; přesně bude odměna činit 1/365 uvedené sazby za každou noc úschovy.

4. Ostatní ustanovení

Veškeré platby budou kupujícím prováděny bezhotovostním převodem v Kč z evidovaného účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího. Platby z neevidovaných účtů budou vráceny. Veškeré platby se považují za zaplacené dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Kupující je oprávněn kdykoliv nahlížet do svého účtu v zabezpečené klientské zóně webových stránek prodávajícího, kde jsou přístupné informace o aktuálním stavu drahých kovů kupujícího a poplatcích. Prodávající je povinen jednou ročně vyhotovit kupujícímu elektronický výpis o aktuálním stavu uložených drahých kovů kupujícího, a to vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku, a zdarma ho zaslat kupujícímu ve lhůtě do 31. 3. následujícího kalendářního roku. Případné reklamace musí být oznámeny prodávajícímu písemně do 30 dnů od přijetí výpisu o aktuálním stavu drahých kovů kupujícího, v opačném případě považuje kupující tento výpis za odpovídající skutečnosti.

Kupující bere na vědomí, že změna kupní či prodejní ceny mezi vkladem, výběrem a směnou je okolností, o které prodávající v době úkonu nevěděl a vědět nemohl. Kupující je s takovou změnou okolnosti smluvního vztahu srozuměn a nebude požadovat náhradu škody či ušlého zisku v souvislosti se změnou směnných kurzů či kurzu zlata.

5. Závěrečná ustanovení

Nedílnou součást těchto VOP tvoří Pravidla nakládání s osobními údaji, kterými se řídí zpracování a ochrana osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího.

Kupující prohlašuje, že disponuje veškerými souhlasy nezbytnými k uzavření smlouvy VOP a plnění veškerých práva a povinností ze smlouvy a VOP vyplývajících.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu. Pro tento případ se smluvní strany zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Práva a povinnosti stran neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že na smluvní vztahy uzavřené na základě těchto VOP se nevztahují ustanovení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském

úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající i kupující berou na vědomí, že v průběhu trvání kupní smlouvy mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu změny VOP. Za tímto účelem se sjednává, že prodávající je oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané kupujícímu na adresu sdělenou mu kupujícím. Kupující je oprávněn tuto změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen prodávajícího vyrozumět prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané prodávajícímu, a to nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno. Právo vypovědět smlouvu ve smyslu § 1752 občanského zákoníku tím není dotčeno.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2022.