Pravidla nakládání s osobními údaji

Cena zlata (19.07.24 11:28) 2467,38 USD/ozt 57346,63 Kč/ozt 1843,74 Kč/g nákup 1880,61 Kč/g prodej 1806,86 Kč/g

1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1.1 Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala pro projekt Golda společnost Capital Consultant s.r.o., IČO: 271 54 891, se sídlem Na Žertvách 2230/44, Praha 8, PSČ 180 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100448 (dále jen „Golda“).

1.2 Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) osob, které s Golda uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s prodejem drahých kovů (dále jen „kupující“), (ii) osob, kterým byl založen klientský účet nebo zkušební klientský účet (dále jen „klientský účet“), ale dosud neučinili objednávku drahých kovů (dále jen „potenciální kupující“), (iii) uživatelů webových stránek golda.io (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).

1.3 Golda působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1 Údaje poskytnuté kupujícími, potenciálními kupujícími a uživateli. Golda zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních kupujících, které poskytujete zejména obchodním zástupcům Golda, případně prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa, a pro účely objednávky drahých kovů i datum narození a číslo bankovního účtu. V případě uživatelů, kteří se na webových stránkách zaregistrují k odběru obchodních sdělení, Golda zpracovává e-mailovou adresu.

2.2 Identifikační údaje pro přístup do klientského účtu. Golda zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do vašeho klientského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou zejména vaše e-mailová adresa a heslo.

2.3 Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Golda za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

2.4 Údaje získané prostřednictvím zákaznické linky. Golda za účelem zkvalitňování svých služeb provozuje zákaznickou linku. Hovory uskutečněné prostřednictvím této zákaznické linky může Golda s vaším souhlasem nahrávat. Golda takto může zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.

2.5 Údaje o třetích osobách poskytnuté kupujícím. Golda může v nezbytném rozsahu zpracovávat vaše osobní údaje také v případě, že jste byli kupujícím v rámci sjednávání kupní smlouvy označeni jako osoby mající právo k účtu. V takovém případě Golda zpracovává vaše jméno, příjmení a datum narození.

2.6 Údaje týkající se dětí. V případech, kdy je s Golda uzavírána kupní smlouva ve prospěch třetí osoby a touto třetí osobou je dítě, může Golda zpracovávat i osobní údaje dětí, a to výhradně za účelem plnění smlouvy. Taková smlouva je vždy uzavírána se zákonným zástupcem dítěte. Objednávku drahých kovů, založení klientského účtu či registraci na webových stránkách pro zasílání obchodních sdělení je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.

2.7 Kamerový systém. V prostorách Golda, které jsou náležitě označeny, je instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifkovat osoby pohybující se v monitorovaném prostoru.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1. Pro vyřízení objednávky drahých kovů, tj. pro splnění smlouvy mezi Golda a kupujícím, využívá Golda vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontaktní údaje a číslo bankovního účtu. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže Golda vyřídit vaši objednávku.

3.2. Pro přístup do klientského účtu a jeho vedení a správu využívá Golda vaši e-mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůže Golda vést váš klientský účet a umožnit vám jeho využívání.

3.3. Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci Golda formou obchodních sdělení využívá Golda především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky drahých kovů nebo přímo ve vašem klientském účtu. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy do formuláře pro registraci k odběru obchodních sdělení na webových stránkách; v takovém případě vám Golda obchodní sdělení zasílá pouze e-mailem.

3.4. Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci Golda zpracovává Golda při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává Golda statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá.

3.5 Pro zkvalitňování služeb, zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami Golda a pro řešení vašich požadavků provozuje Golda zákaznickou linku. Pro tento účel může Golda zpracovávat údaje o vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. Golda tyto údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku, a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak tyto údaje pro jiné účely Golda nevyužívá. Hovory uskutečněné prostřednictvím zákaznické linky může Golda nahrávat, vždy však pouze s vaším souhlasem.

3.6 Pro zajištění uživatelské podpory využívá Golda údaje o vašem jméně a e-mailové adrese, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Údaje slouží pouze k vaší identifikaci a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro účely vyřízení vašeho požadavku.

3.7 K ochraně majetku Golda může být v prostorách Golda instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifkovat zachycené osoby. Monitorování probíhá v rámci realizace oprávněného zájmu Golda na ochraně vlastního majetku. Příslušné prostory jsou vždy viditelně označeny.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1 Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení Golda můžete kdykoli zrušit, a to: (i) kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo (ii) změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho klientského účtu.

4.2 Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Golda ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

4.3 Zákaznická linka. Údaje získané v rámci nahrávaných hovorů Golda zlikviduje, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1 V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Golda a jejími obchodními zástupci a pracovníky. Veškeré osoby v Golda mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Golda.

5.2 Golda dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Golda pro účely a způsobem, které Golda stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak Golda předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům Golda předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Golda využívá, patří: (i) Google LLC (nástroje pro on-line marketing); (ii) YANDEX, LLC (nástroje pro on-line marketing); (iii) Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing); (iv) Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing); (v) YouTube, LLC (nástroje pro on-line video marketing); (vi) SMSbrána s.r.o. (odesílání SMS); (vii) Účetní a auditor (vedení účetnictví a jeho kontrola); (viii) Webdesignér a programátor (správa a rozvoj informačního systému).

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1 Golda zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona Golda následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2 Údaje zpracovávané pro vedení klientského účtu Golda uchovává do doby, kdy dojde k jeho zrušení.

6.3 Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím, potenciálním kupujícími či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté vás Golda vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.

6.4 Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Golda po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete na webových stránkách Golda.

6.5 Údaje získané při využití zákaznické linky nebo chatovacího okna Golda zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. Nahrávané hovory Golda zpracovává po dobu 30 dní od uskutečnění hovoru; tyto hovory Golda zlikviduje rovněž v případě, kdy odvoláte souhlas s jejich zpracováním.

6.6 Kamerové záznamy Golda uchovává po dobu 7 dnů od jejich pořízení, příp. po dobu řešení incidentu, který je kamerovým systémem zachycen.

6.7 Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Golda pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Golda vázána.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Golda a požadovat: (i) Informace ohledně osobních údajů, které Golda zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Golda. (ii) Přístup k údajům, které jste poskytli Golda, ať již v průběhu objednávky drahých kovů, založení klientského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám Golda potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování. (iii) Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Golda správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš klientský účet či registraci. (iv) Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Golda zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. (v) Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Golda nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Golda vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje. (vi) Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od Golda k jinému subjektu, kdy Golda předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání. (vii) Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Golda se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. BEZPEČNOST

8.1 Golda dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Golda klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2 Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Golda pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1 S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Golda emailem na adresu info@golda.io, nebo na telefonním čísle +420 777 343 443.

10. ÚČINNOST

10.1 Tato pravidla jsou účinná od 1.10.2022